Get Adobe Flash player
ianuarie 2022
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Consiliul Profesoral

Planul de muncă al consiliului profesoral în

anul şcolar 2017-2018

Funcţionarea eficientă a sistemului educaţional depinde, în mare măsură, de gradul şi modul de implicare a principalilor factori angrenaţi în proces (elevi, cadre didactice, personal didactic auxiliar, administraţie). Condiţia de bază pentru o participare activă şi responsabilă la derularea optimă a actului educaţional este ca învăţământul tehnic liceal românesc să-şi amplifice statutul de domeniu realmente atractiv, capabil de a oferi fiecărui adolescent motivaţie specifică, de natură a stârni interes.

Pentru creşterea motivaţiei de a învăţa, a elevilor, considerăm ca absolut necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe:

1. Imprimarea unui stil de muncă caracterizat prin legalitate, corectitudine,     transparenţă, colaborare ireproşabilă şi generozitate în stimularea tuturor  iniţiativelor;

2. Restructurarea şi modernizarea programelor de studiu pe specialităţi, prin  evaluarea necesităţii şi a funcţionalităţii actualului ansamblu de discipline, potrivit   noului plan de învăţământ şi prin adaptarea formulei flexibile, degajate, rezultate în  urma analizei riguroase şi modificărilor operate, la noile obiective şi principii ale  politicii educaţiei;

3. Optimizarea şi eficientizarea segmentului informativ, cu deschidere către aspectele formale;

4. Transpunerea în exerciţiul managerial a liniei conceptuale actuale. Remodelarea      configuraţiei şi dinamicii desfăşurării orei de curs, cu accent pe caracterul  interactiv, participativ, pe dialog, pe stimularea dezbaterii şi problematizării;

5. Crearea cadrului necesar participării efective a lor la propria formare şi dezvoltare, prin proiecte şi programe specifice, extinderea opţionalelor având un caracter prioritar;

6. Încurajarea spiritului de iniţiativă şi inovaţie, formarea şi dezvoltarea capacităţii  de a cerceta şi a interpreta;

7. Antrenarea şi stimularea memoriei, logicii şi gândirii proactive, pozitive,  combativităţii de tip constructiv, a conştiinţei propriei valori;

8. Crearea contextului propice deprinderii deplinei responsabilităţi faţă de  propriile acţiuni;

9.Asigurarea calităţii optime a condiţiilor de studiu, specifice activităţii instructiv-educative de performanţă (săli de clasă funcţionale; dotări materiale moderne; bază sportivă multifunţională; bibliotecă şcolară cu un conţinut bogat şi variat; laboratoare didactice moderne, echipate corespunzător; reţea de computere  performante, conectată la baza de date interne; sală de festivităţi; cantină în incinta şcolii; condiţii optime de microclimat; instalaţii sanitare civilizate);

 

10.Asigurarea unui proces educaţional de calitate prin cadre didactice de  elită, performante, adevăraţi lideri educaţionali, oameni cu o morală şi un comportament ireproşabile, cu o temeinică pregătire de specialitate şi în sfera  psihologiei şi pedagogiei şcolare, autentice modele vii pentru elevi;

11.Creşterea responsabilităţii conducerilor unităţilor de învăţământ şi a  tuturor cadrelor didactice pentru activitatea educativă urmărind eficienţa privind starea disciplinară şi conduita elevilor;

12.Valorificarea educativă a conţinuturilor disciplinelor de învăţământ în  vederea formării personalităţii umane;

13.Proiectarea eficientă a activităţii diriginţilor astfel încât să se prevină  improvizaţia, inconsecvenţa, inadecvarea la specificul vârstei sau la nivelul de aşteptare al copiilor;

14.Colaborarea cu alţi factori educativi de la nivelul oraşului în vederea  organizării timpului liber al elevilor;

15.Implicarea mai activă, permanentă şi eficientă a tuturor factorilor de la  nivelul liceului în activitatea de formare a formatorilor ţinând cont de oferta de perfecţionare ce cuprinde numeroase şi variate forme de activitate;

16.Instituirea şi aplicarea unui sistem de evaluare-examinare, prin care elevul să aibă o imagine precisă, obiectivă, complexă asupra nivelului său de pregătire; reconsiderarea sistemului de notare, ca procedeu de echivalare reală, corectă a unui anumit nivel al evoluţiei individuale;

17.Redefinirea importanţei şi rolului examenului de bacalaureat în noua  structură şi eliminarea formalismului şi a oricărui tip de fraudă intelectuală;

18.Dezvoltarea spiritului de echipă şi al competiţiei, prin concursuri variate, cu miză bine definită şi dotate cu premii atractive;

19.Asigurarea unui cadru flexibil, atractiv de pregătire suplimentară;

20.Încurajarea elevilor de a-şi exprima deschis opiniile proprii faţă de  Profesori ;

21.Asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale de calitate;

22.Activizarea dialogului diriginte -elev- familie în scopul eficientizării  procesului instructiv educativ;

23.Regândirea demersurilor educative în direcţia creării de comportamente  adecvate statului de drept, realizării autonomiei elevilor în învăţare, expunerii opiniei personale;

24.Implicarea comunităţii locale pentru stimularea rezultatelor şcolare;  conlucrarea cu fundaţii, asociaţii, etc., care pot sprijini derularea procesului instructiv –educativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Activitatea

Cine

răspunde

Cu cine

colaborează

Termen

Observaţii

1. Şedinţa de constituire a consiliului profesoral;

1. Constituirea consiliului profesoral şi numirea secretarului consiliului profesoral;

2. Aprobarea tuturor documentelor şcolare pentru anul şcolar 2013 – 2014 (planificările anuale, semestriale, unităţi de  învăţare, planificarea serviciilor pe învăţământ semestrul I );

3. Aprobarea Fişei postului directorului adjunct;

4. Aprobarea punctajului fişelor de evaluare ale personalului didactic  de predare pentru anul şcolar 2013 – 2014;

5. Recomandări pentru Fişa postului a personalului didactic şi a  personalului didactic auxiliar;

6. Validarea Regulamentului Intern al Colegiului Tehnic Turda;

7. Aprobarea Planului de coordonare a activităţii didactice pe anul  şcolar prezent;

8. Aprobarea componenţei catedrelor;

9. Aprobarea componenţei comisiilor metodice;

10. Aprobarea şefilor de arie curriculară şi de catedră ;

11. Aprobarea diriginţilor pe an de studiu;

12. Aprobarea orarului şi a schemei orare;

13. Aprobarea propriului regulament de organizare şi funcţionare a   Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ;

14. Aprobarea comisiilor din compartimentului învăţământ;

15. Aprobarea Planului de încadrare pe anul şcolar curent;

16. Aprobarea programului de consultaţii şi cercuri;

17. Consemnarea rezultatelor elevilor corigenţi;

18. Aprobarea membrilor consiliului profesoral pentru a face parte  din Consiliul de administraţie;

19. Aprobarea numărului de cercuri în norma didactică;

20. Aprobarea listei manualelor an şcolar 2013 – 2014;

21. Aprobarea planului de muncă al consiliului profesoral;

22. Aprobarea planului managerial ;

23. Aprobarea proiectului instituţional al colegiului ;

24. Aprobarea situaţiei centralizatoare cu numărul de ore la „plata cu  ora”;

25. Prelucrarea Precizărilor organizatorice şi metodice privind proiectarea, pregătirea şi evaluarea performanţelor elevilor în  anul şcolar 2013 – 2014;

26. Aprobarea bazei de calcul a normei didactice pentru fiecare cadru  didactic;

27. Aprobarea planului principalelor activităţi cultural – artistice, de  agrement – turism pentru anul şcolar 2013 – 2014;

28. Aprobarea planului de dezvoltare pentru anul şcolar 2013-2014;

29. Aprobarea componenţei claselor a IX– a;

30. Consemnarea profilului claselor a IX – a:

33. Bursele sociale, de studiu, de merit şi programul naţional de protecţie socială Bani de liceu – aprobate

34. Aprobarea cererilor de înscriere la examenele pentru obţinerea gradelor didactice

35. Probleme organizatorice.

 

 

Director

adjunct

Şefii de

arii

curriculare

12 IX 2017

2. a) Raport privind activitatea Colegiului

Tehnic Turda în anul şcolar 2016-2017.

Directorul

adjunct

Director adjunct

Şefii de

arii

curriculare

12 IX 2017

b)Probleme organizatorice.
c) Stabilirea competenelor profesionale ale profesorilor şi tutorilor
3. Consiliul metodic – Currriculum şi evaluare. Analiza competenţelor şi proiectare obiectivelor de evaluare Directorul

Director adjunct

 

Diriginţii claselor

19 XI

2017

a)Fixarea corectă a obiectivelor de calitate
4. a) Încheierea situaţiei la învăţătură şi

stabilirea notelor la purtare pe semestrul I.

Director

adjunct

Diriginţii claselor

29 I

2018

b)Aprobarea schemelor orare şi a ofertei

opţionale a Colegiului Tehnic Turda pentru anul şcolar 2016-2017.

Şefii de arii

curriculare

c) Informare cu privirela evaluarea

instituţională a Colegiului Tehnic Turda conform metodologiei Ministerului Educaţiei Naţionale

d) Rapoarte ale diriginţilor claselor a IX-a

asupra activităţii desfăşurate în semestrul I.

Directorul

Diriginţii cleselor a IX-a

e) Probleme organizatorice

Director adjunct

f)SWOT ca metodă pentru dezvoltarea personală
5. a) Analiza stadiului îndeplinirii

obiectivelor generale din planul de

coordonare al activităţii şi din curriculum

naţional şi a sarcinilor din semestrul I al

anului şcolar 2016 – 2017.

Director

adjunct

Şefii de arii

curriculare

19 II

2018

b) Aprobarea planului de coordonare a

activităţii în semestrul II.

c)Managementul prin obiective(MBO)
d)Centrul de carieră
6. Consiliul metodic – Proiectare testului

docimologic. Matricea de specificaţii.

 Director

Şefii de arii

curriculare

19 III

2018

a)Utilizarea ciclului PDCA(Planificare, Realizare, Verificare, Acţiune) pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie
7. a) Încheierea situaţiei la învăţătură şi

stabilirea notelor la purtare pe sem.al II-lea.

Director

adjunct

Şefii de arii

curriculare

11 VI

2018

b) Probleme organizatorice

Directorul

Director adjunct

c)Evaluarea satisfacţiei elevilor în inv. tehnic

Directorul

d)Autoevaluarea performanţelor

 

                             DIRECTOR,   PREŞEDINTELE CONSILIULUI PROFESORAL

                                                                                                                                   

                Prof. MATEESCU DUMITRU                                                          

                       

                             DIRECTOR ADJUNCT

                     Prof. SZASZ EDIT-MELINDA